Obchodní podmínky

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti World of Online, s.r.o.

Právní vztahy, jejichž účastníkem je jako zhotovitel či dodavatel World of Online, s.r.o., se řídí těmito obecnými obchodními podmínkami. Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek jsou závazná pro strany smlouvy uzavřené ústně či písemně mezi World of Online, s.r.o. a objednatelem (dále jen „Smlouva“).

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek jsou pro strany uvedené v naší nabídce nebo písemné smlouvě (dále jen „Smlouva“), tedy pro World of Online, s.r.o. a objednatele, závazná stejně jako ustanovení Smlouvy.

Smlouva spolu s těmito obecnými obchodními podmínkami vymezuje úplnou dohodu a její chápání smluvními stranami v souvislosti s dílem nebo službami. Jakékoliv změny či odchylky od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran. V případě rozdílu mezi Smlouvou a těmito obecnými obchodními podmínkami je závazná Smlouva.

Jakékoliv změny nabídky, objednávky, návrhu Smlouvy nebo jejího dodatku budou smluvní strany považovat za novou nabídku, objednávku, nový návrh Smlouvy nebo dodatek. Smluvní strany použití § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen

„Občanský zákoník“), vylučují.

Každý článek či termín Smlouvy, obecných obchodních podmínek a dalších příloh (pokud existují) tvoří samostatné a nezávislé ustanovení. Pokud by soud nebo jiný rozhodčí orgán s příslušnou pravomocí rozhodl o neplatnosti či nevynutitelnosti některého z ustanovení Smlouvy, obecných obchodních podmínek a dalších příloh (pokud existují), ostatní ustanovení zůstávají i nadále plně v platnosti a účinnosti.

Bližší podmínky vytváření internetové prezentace

Dílo, které je předmětem Smlouvy, bude provedeno v rozsahu stanoveném Smlouvou a Projektovou dokumentací (P02), bylo-li sjednáno. V případě každého dodatečného požadavku Objednatele, projedná Zhotovitel s Objednatelem případné důsledky požadované změny na termín dokončení a cenu díla a sepíší o tom odpovídající zápis.

Textové části prezentace, vyjadřující ucelené informace o Objednateli, připravuje Zhotovitel dle podkladů předaných mu k tomu účelu Objednatelem, který odpovídá za redakční úpravu a jazykovou a gramatickou správnost. Zhotovitel neodpovídá za obsahovou, jazykovou ani gramatickou úroveň těchto podkladů.

Termíny plnění

Termíny plnění jsou dohodnuty v Harmonogramu uvedeném ve Smlouvě.

Plnění dohodnutých termínů je podmíněno řádnou a včasnou součinností ze strany Objednatele dle bodu 3.

V případě, že Objednatel neposkytne řádně a včas potřebnou součinnost, přičemž z její povahy je zřejmé, že je nezbytná pro řádné dokončení díla, je Zhotovitel oprávněn adekvátně upravit termíny plnění, vždy však minimálně o dobu prodlení Objednatele.

V případě, že je Objednatel v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti déle než 14 dní, přísluší Zhotoviteli alikvotní část ceny za část díla zhotovenou ke dni

následujícímu po uplynutí 14. dne prodlení. Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli fakturu – daňový doklad na tuto část díla. Částka uvedená na této faktuře bude odečtena z částky konečné faktury – daňového dokladu. Zhotovitel dále poskytne Objednateli dodatečnou lhůtu pro poskytnutí součinnosti a zároveň jej poučí, že

 

v případě marného uplynutí dodatečné lhůty pro poskytnutí součinnosti, má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení Objednateli.

Součinnost Objednatele

Objednatel se zavazuje průběžně poskytovat Zhotoviteli dohodnutou součinnost, a to následujícím způsobem:

poskytování požadavků na dílo;

poskytování dohodnutých textových a grafických podkladů, případně dalších materiálů potřebných k plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy. Podklady budou poskytnuty dle Harmonogramu uvedeného ve Smlouvě a dle požadavků Zhotovitele bez zbytečného odkladu; poskytování průběžných konzultací a připomínek. Objednatel se zavazuje poskytnout na žádost Zhotovitele potřebné informace a údaje týkající se přípravy a realizace díla bez zbytečného odkladu po jejich vyžádání. Zhotovitel není povinen prověřovat správnost a úplnost předaných informací;

upozornit bezodkladně Zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se týkají provádění díla;

poskytování textových, grafických i jiných podkladů vypracovaných pro Objednatele třetími osobami. Objednatel odpovídá za kvalitu i dodržení termínů předání podkladů;

zajištění přístupu k počítačové síti, aplikacím a datům Objednatele v rozsahu nezbytném ke splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, za předpokladu, že to bude nutné pro řádné plnění Smlouvy;

Objednatel se zavazuje předem specifikovat, u kterých podkladů bude požadovat jejich vrácení. Podklady, které nebyly takto Objednatelem jasně určeny, není Zhotovitel povinen vrátit;

schvalování dílčích prací předkládaných Objednateli Zhotovitelem;

zajištění spolupráce příslušných zaměstnanců Objednatele či osob spjatých s Objednatelem a Zhotovitelem, pokud to bude nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

Objednatel odpovídá za obsah předaných podkladů k využití při prezentaci, jakož i za to, že použití předaných podkladů k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy nebrání faktické ani právní překážky.

Objednatel je oprávněn provést nejvýše dvě revize každé fáze díla, která mu bude Zhotovitelem v souladu se Smlouvou předložena. Revizí se rozumí jedna či více společně předaných připomínek, podle nichž Zhotovitel po dohodě s Objednatelem a v souladu s technickými možnostmi a původní specifikací upraví dílo. Po provedení druhé revize příslušné fáze díla nelze k této fázi díla vznášet další připomínky. Tímto ustanovením není dotčen nárok Objednatele na odstranění zjištěných vad.

Objednatel je dále povinen oznámit Zhotoviteli změny jeho právní formy, zrušení společnosti bez likvidace, zahájení insolvenčního řízení nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Objednatele, vstup Objednatele do likvidace apod.

Cena a platební podmínky

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se zhotovením díla, jedná se o cenu pevnou, která může být změněna jen dohodou stran návazně na změnu rozsahu díla.

Smlouva může stanovit, že cena je splatná ve dvou nebo více platbách podle postupu prací. Každá platba se v takovém případě považuje za dílčí plnění.

 

Lhůta splatnosti vystavených faktur – daňových dokladů se sjednává v délce 14 dnů ode dne vystavení faktury.

V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn přerušit plnění předmětu Smlouvy až do vyrovnání dlužné faktury. V takovém případě Zhotovitel není v prodlení s plněním podle této Smlouvy a neodpovídá za případnou škodu, která může Objednateli v této souvislosti vzniknout. Harmonogram plnění předmětu Smlouvy se přiměřeně prodlouží o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s placením faktury.

Sankce

Je-li Objednatel v prodlení s platbou, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě, že Zhotovitel nebude plnit své závazky v souladu se Smlouvou, má Objednatel právo požadovat poměrné snížení ceny za dílo, případně požadovat náhradu způsobené škody vadným plnění. Výše uvedené ujednání se nevztahuje na případy, kdy je prodlení Zhotovitele způsobené prodlením ze strany Objednatele spočívajícím v nedodání potřebné součinnosti, relevantních informací a podkladů včas či nezajištěním potřebné součinnosti ze strany zaměstnanců Objednatele. Dále se výše uvedené ustanovení nevztahuje na případy, kdy prodlení nastalo nezávisle na vůli Zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinností (vyšší moc).

Zkušební provoz

Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu díla. Zkušební provoz bude probíhat v „ostrém“ provozu. Nebude-li dohodnuto jinak, bude zkušební provoz probíhat v termínech stanovených ve Smlouvě. Zkušební provoz bude ukončen předáním a převzetím díla.

Objednatel je povinen v průběhu zkušebního provozu ověřit, zda je dílo funkční a nevykazuje vady.

Objednatel je povinen Zhotovitele o všech vadách díla neprodleně písemně vyrozumět poté, kdy je zjistí či zjistit mohl, nejpozději však ke dni skončení zkušebního provozu, přičemž vady či připomínky vznesené opožděně nejsou považovány za oprávněné.

Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené vady neprodleně, nejpozději však do sedmi dnů od skončení zkušebního provozu. V případě, že odstraňování vad překročilo dobu stanovenou pro zkušební provoz, posouvá se termín předání a převzetí díla o dobu tohoto překročení.

 

Předání a převzetí díla

Předáním a převzetím díla se rozumí podpis Protokolu o předání a převzetí díla , pokud je ve smlouvě výslovně uvedeno (dále jen „Protokol“) a umožnění užití díla Objednatelem.

Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá specifikaci rozsahu, obsahu a kvality stanovené Smlouvou a Projektovou dokumentací (P02), je-li sjednáno, a ke dni ukončení zkušebního provozu nevykazuje vady, resp. vady zjištěné v průběhu zkušebního provozu byly odstraněny. Ke dni předání a převzetí díla jsou Objednatel a Zhotovitel povinni podepsat Protokol o předání a převzetí díla bez výhrad. Pokud Objednatel zjistí při převzetí díla vady, sepíší je smluvní strany do Protokolu o předání a převzetí díla a Objednatel dílo převezme s výhradami, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje do 7 dní od předání a převzetí díla

s výhradami vady odstranit.

V případě, že je Objednatel v prodlení s podpisem Protokolu o předání a převzetí díla déle než 7 dní, považuje se 7. den tohoto prodlení za den předání a převzetí díla bez výhrad. V případě, že Objednatel bezdůvodně odmítne podepsat Protokol, považuje se den odmítnutí podepsání Protokolu za den předání a převzetí díla bez výhrad.

 

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla.

 

Záruční doba

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční dobu v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je v rámci záruční doby povinen na žádost Objednatele bezplatně odstranit zjištěné vady způsobené prokazatelně Zhotovitelem. Objednatel je povinen vady oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

Záruka se nevztahuje zejména na tyto případy:

jedná se o výpadek počítačové sítě, výpadek serveru či jiné selhání technického vybavení nutného pro provoz díla a jeho zpřístupnění prostřednictvím sítě internet;

dojde ke změně hardware nebo software na straně serveru a tyto změny budou mít negativní důsledky pro správný chod díla;

závada vznikla v jiném než referenčním prostředí, jež je uvedeno v Projektové dokumentaci, bylo-li sjednáno;

závada byla způsobena vadnými podklady a pokyny, které byly Zhotoviteli poskytnuty Objednatelem nebo třetími osobami Objednatelem pověřenými;

závada se týká grafického řešení (logo, grafické ztvárnění tiskovin, grafické řešení elektronické či jiné prezentace atp.).

Záruka zaniká provedením jakéhokoliv zásahu do díla osobou odlišnou od Zhotovitele bez ohledu na to, zda tento zásah byl proveden oprávněně či nikoliv.

 

Ochrana autorských práv

V případě, že při zhotovování díla nebo i jen jeho části dle Smlouvy dojde k vytvoření díla splňujícího náležitosti autorského díla ve smyslu ustanovení § 2 z. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s tímto dílem ve smyslu Smlouvy včetně těchto obecných obchodních podmínek a že je oprávněn udělit Objednateli nevýhradní licenci dle § 2361 Občanského zákoníku, s právem dílo užít v souladu s účelem Smlouvy a za následujících podmínek po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu. § 2370 Občanského zákoníku se neuplatní.

Zhotovitel uděluje Objednateli licenci k užití díla zhotovením jeho rozmnoženiny a jeho sdělováním veřejnosti prostřednictvím sítě internet. Tato licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv a na území České republiky. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle Smlouvy.

Je-li dílo počítačovým programem, je Objednatel oprávněn dílo užít zhotovením jeho rozmnoženiny, která je nezbytná k zavedení a uložení díla do paměti počítače – serveru, jakož i pro jeho zobrazení, provoz a přenos v síti internet, za účelem zpřístupnění díla veřejnosti, dále zhotovením záložní rozmnoženiny díla a sdělováním díla veřejnosti prostřednictvím sítě internet. Zhotovené rozmnoženiny díla včetně rozmnoženin počítačového programu však není Objednatel oprávněn rozšiřovat. To neplatí, je-li dílo pouze grafickým řešením bez dalšího funkčního zpracování zejména elektronickými prostředky; oprávněně zhotovené rozmnoženiny takového díla je Objednatel oprávněn užít též nevýdělečným rozšiřováním, půjčováním a vystavováním.

Objednatel je oprávněn provádět úpravy díla sám či prostřednictvím třetí strany, nevyplývá-li z těchto obecných obchodních podmínek nebo ze Smlouvy jinak. Objednatel je povinen o těchto úpravách informovat Zhotovitele do 7 dnů ode dne zahájení prací, nejpozději však 2 pracovní dny před zveřejněním upraveného díla. Objednatel není oprávněn uvádět k upravenému dílu jiný autorský kredit, ani odstrani

 

autorský kredit Zhotovitele, dokud dílo podle této Smlouvy tvoří převážnou část po provedení úprav či je zřejmá jednoznačná podobnost s dílem dle této Smlouvy.

Zhotovitel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby Objednatel odstranil z upraveného díla autorský kredit Zhotovitele; Objednatel je povinen tomuto požadavku bez odkladu vyhovět. Oprávnění dle tohoto odstavce náležejí Objednateli po celou dobu trvání majetkových práv k dílu a lze je využít kdekoliv.

Bude-li výsledkem činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy dílo, na jehož tvorbě se bude podílet více autorů a které je předmětem ochrany podle autorského práva, smluvní strany se dohodly, že toto dílo je kolektivním dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu § 59 odst. 2 Autorského zákona a že Objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu ve smyslu ustanovení § 58 Autorského zákona. Je-li dílo vyjádřeno v elektronické podobě, vztahuje se licence podle těchto obecných obchodních podmínek a Smlouvy na užití díla v jakémkoliv tvaru (zdrojovém či strojovém). Je-li však dílo počítačovým programem, vztahuje se licence podle těchto obecných obchodních podmínek a Smlouvy výhradně na užití díla ve strojovém tvaru bez ohledu na to, v jakém tvaru byl počítačový program Objednateli zpřístupněn.

Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě nebo tuto licenci třetí osobě postoupit, a to i v rámci převodu podniku nebo jeho části, pouze s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele.

Nad rámec oprávnění Objednatele vyplývajících z účelu Smlouvy uděluje Zhotovitel Objednateli licenci ke zhotovení rozmnoženin díla za účelem zpřístupění díla veřejnosti, pokud bude taková rozmnoženina součástí upoutávky, přiblížení, reklamy, či jiného způsobu prezentace díla Objednatele a pokud v takovéto prezentaci nebude užitá část díla nosným reklamním prvkem. Tato licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv a na území České republiky. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle Smlouvy.

Licenci dle výše uvedených ustanovení Objednatel nabývá okamžikem úplného uhrazení ceny za dílo dle Smlouvy, jehož součástí je autorské dílo.

Užití díla, jakož i udělení licence k jeho užití v rozporu nebo nad rámec výše uvedených ustanovení je možné jen na základě písemné licenční smlouvy se Zhotovitelem nebo jiným nositelem autorských práv k dílu. Odměna za poskytnutí takové licence není zahrnuta v ceně díla dle Smlouvy. Pro případ, že Objednatel poruší toto ustanovení a přes upozornění Zhotovitele nedojde v přiměřené době k nápravě závadného stavu, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé takovéto porušení. Tím nejsou dotčena práva Zhotovitele či jiného nositele autorských práv k dílu vyplývající pro případ porušení jejich autorského práva z autorského zákona, ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.

Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

Autorský kredit

Objednatel uděluje Zhotoviteli svolení k umístění autorského kreditu – označení autora v podobě logotypu Zhotovitele v rámci díla. Kredit bude zároveň hypertextovým odkazem na WWW prezentaci Zhotovitele. V případě, že hypertextový odkaz nelze vytvořit nebo jeho vytvoření nemá smysl, je Zhotovitel oprávněn ke svému logotypu připojit kontaktní údaje.

Objednatel nesmí označení autora ani název díla upravit či měnit.

Ochrana informací důvěrného charakteru

Žádná ze Smluvních stran není oprávněna využívat údajů tvořících obchodní tajemství, se kterými byla při své činnosti seznámena nebo které při realizaci práv či plnění povinností dle této Smlouvy získala, v rozporu se zájmy druhé smluvní strany ani pro sebe ani pro jiné osoby, a to ani po skončení platnosti této Smlouvy.

 

Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o informacích důvěrného charakteru, o nichž se v průběhu spolupráce dozví nebo je získají, a to i po ukončení spolupráce nebo v rámci jednání o Smlouvě. Za důvěrné informace se pro účely Smlouvy považují informace týkající se reklamních a marketingových návrhů a námětů využitelných

v obchodní činnosti; za důvěrné informace nejsou považovány ty informace, které budou zveřejněny prostřednictvím díla. Zhotovitel je oprávněn důvěrné informace poskytnout třetím osobám jen v případě vyplývajícím z platných právních předpisů.

Smluvní strany se zavazují informovat o povinnostech vyplývajících z tohoto článku zaměstnance a spolupracující třetí osoby smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru a zavázat je zachovávat mlčenlivost za podmínek dohodnutých ve Smlouvě. Smluvní strany zároveň za porušení těchto povinností zaměstnanci i spolupracujícími třetími osobami ručí v plném rozsahu.

Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel může použít odkaz na firmu Objednatele a typ poskytnuté Služby jako referenci ve svých marketingových materiálech.

Dojde-li v rámci plnění této Smlouvy ke zpracovávání osobních údajů Zhotovitelem, uzavřou Smluvní strany v takovém případě smlouvu o zpracování osobních údajů dle

  • 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zproštění odpovědnosti za škodu

Smluvní strany sjednávají, že povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění smluvní nebo zákonné povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná nebo nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho

vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

Pokud se následkem nepředvídatelné nebo nepřekonatelné události kterékoliv plnění související s touto Smlouvou zpozdí, nebo se stane nesplnitelným, pak se takové zpoždění nebo nesplnění nebude považovat za porušení této Smlouvy a lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takovéto události. Smluvní strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou Smluvní stranu o této skutečnosti, o začátku trvání události vyšší moci, předpokládané době jejího trvání a možných důsledcích.

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou nepředvídatelnou nebo nepřekonatelnou překážkou.

Doručování

Vzájemná oznámení týkající se změn Smlouvy, ukončení Smlouvy, výzev k plnění mezi Smluvními stranami této Smlouvy se budou zasílat na adresy Smluvních stran, uvedené v záhlaví Smlouvy (dále jen „adresa pro doručování“), musí být písemná a musí se zasílat doporučeným dopisem nebo kurýrní službou nebo předávat osobně. Pokud by některá ze Smluvních stran změnila svou adresu pro doručování pošty, vyrozumí druhou Smluvní stranu do deseti dnů po takové změně.

Ostatní oznámení neuvedená v čl. 13. odstavec 1, mohou být učiněna i elektronickou formou odesláním emailu na příslušnou adresu. Pro tyto oznámení smluvní strany souhlasí s používáním elektronických prostředků a takováto komunikace je rovnocenná podepsané písemné komunikaci.

Smluvní strany zároveň přijímají rizika spojená s formou elektronické komunikace (včetně bezpečnostního rizika či rizika neoprávněného přístupu do této komunikace) a zavazují se vykonávat testování na přítomnost virů.

Smluvní strana, která použije nešifrovaný způsob výměny informací při posílání důležitých důvěrných informací prostřednictvím internetu, odpovídá za škodu

v důsledku případného prozrazení důvěrných informací neautorizovaným osobám.

 

V případě, že při způsobu komunikace podle odst. 13.1 obdrží smluvní strana nečitelné nebo neúplné listiny, popřípadě listiny, ohledně nichž vznikne pochybnost o jejich pravosti, zavazuje se neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu a do doby obdržení odpovědi se zavazuje neprovádět žádné úkony na základě takovýchto listin a smluvní strana, které byla doručena takováto listina, neodpovídá za jakoukoliv případnou škodu vzniklou v této souvislosti druhé smluvní straně.

Rozhodné právo a řešení sporů

Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, obecné obchodní podmínky a Smlouva se řídí a vykládají v souladu s Občanským zákoníkem a ostatními zákony, předpisy a právními normami České republiky, s výjimkou kolizních ustanovení tohoto práva.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě těchto obecných obchodních podmínek nebo Smlouvy a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob a/nebo statutárních orgánů.

Všechny spory vznikající z těchto obchodních podmínek a/nebo Smlouvy a v souvislosti s nimi budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

Platnost Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu ke kterémukoliv dni písemnou dohodou stran.

Kterákoliv ze stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně, jestliže druhá strana podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

Objednatel i Zhotovitel mohou odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v další části tohoto článku. Odstoupením, které je účinné ke dni písemného doručení, se Smlouva ruší ke dni doručení a smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání.

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje:

porušení Smlouvy závažným způsobem Zhotovitelem, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu (v minimální délce 15 kalendářních dní);

opakované prodlení s předáním díla.

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje:

porušení Smlouvy závažným způsobem Objednatelem včetně neposkytování součinnosti, přestože byl na porušování písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba na odstranění závadného stavu (v minimální délce 15 kalendářních dní);

prodlení s úhradou dohodnuté platby delším než 14 dní.

Kterákoliv ze Smluvních stran může odstoupit od Smlouvy také pokud:

na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění) nebo druhá Smluvní strana podala návrh na zahájení insolvečního řízení;

vstoupí druhá Smluvní strana do likvidace;

vůči druhé Smluvní straně je zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

 

Zanikne-li Smlouva odstoupením, jsou Zhotovitel a Objednatel povinni provést vypořádání podle následujících pravidel:

Zhotoviteli přísluší alikvotní část ceny odpovídající provedeným pracem, nejméně však ve výši, kterou do doby zániku Smlouvy odstoupením v souladu s jejími ustanoveními fakturoval nebo byl oprávněn fakturovat Objednateli; Objednatel je povinen částku podle tohoto bodu zaplatit Zhotoviteli do 14 dnů ode dne zániku Smlouvy odstoupením;

Zhotovitel je povinen bez odkladu poté, co Objednatel splní své povinnosti podle bodu 15.7.a., předat Objednateli rozpracované dílo a převést na Objednatele příslušná užívací práva k rozpracovanému dílu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Odstoupení od Smlouvy se týká jen toho dílčího plnění, u kterého došlo k porušení Smlouvy, jež bylo důvodem pro odstoupení od Smlouvy a dále těch dílčích plnění, jež dosud nebyly dodány.

Zánikem účinnosti této Smlouvy není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto a bylo již akceptováno dle této Smlouvy před účinností odstoupení, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ustanovení o smluvních pokutách, rozhodném právu a ani ustanovení o způsobu vypořádání vzájemných práv a povinností po zániku smlouvy odstoupením.

Veškeré nároky vznesené proti Zhotoviteli v souvislosti s naši nabídkou či Smlouvou včetně škody, která vznikla v důsledku či v souvislosti s naši nabídkou nebo Smlouvou, musí být učiněny do 1 roku od data, kdy Objednatel zjistil nebo měl zjistit škodu a osobu za ni odpovědnou, případně kdy Objednatel zjistil nebo měl zjistit okolnost vedoucí k možnosti vznést jakýkoliv nárok proti Objednateli včetně žaloby.