Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním aplikace KOOP GO. Správcem osobních údajů je společnost World of Online, s.r.o., se sídlem Praha 10, Hradešínská 2144/47, IČ 060 63 071, spisová značka C 275458 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „WOO“). WOO se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, platnými dle ustanovení čl. 28 odst. 3 a odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Co shromažďujeme

Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

  • v případě, rozhodnete-li se zúčastnit soutěže prostřednictvím mobilní aplikace jako soutěžící, zpracovává WOO vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mail, přezdívka, IP adresa
  • záznamy o případné korespondenci (v případě kontaktu ze strany subjektu údajů);

 

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme

  • vaše osobní data využijeme pouze k účelům, pro které jste nám je poskytli (zejména pro umožnění vaší účasti v soutěži a čerpání výher, umožnění vkládání příspěvků do soutěží, hlasování v soutěžích);
  • pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
  • vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů;
  • pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.

Doba uchování osobních údajů je vázána na existenci souhlasu nebo trvání obchodní činnosti správce (v některých případech na dobu trvání soutěže nebo marketingové akce).

 

Technická data k použití aplikace

Aplikace využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies”, umožňujících analýzu způsobu užívání této aplikace jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání aplikace budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání aplikace a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností v aplikaci. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to vyžadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro společnost Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. 

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, je možné, že nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této aplikace souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelům uvedeným výše.

Aplikace může obsahovat záložky sociálních sítí (např. Facebook a Instagram). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou v naší aplikaci umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace. Informace týkající se zacházení s vašimi osobními daty při používání stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v následujícím prohlášení o nakládání s osobními daty. Použití těchto služeb mimo rozsah naší nabídky se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby.

Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši aplikaci opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoliv informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

 

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

 

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Poskytování vašich osobních údajů

V případě vaší výhry v soutěži mohou být vaše kontaktní údaje předány poskytovateli kurýrní či přepravní služby za účelem doručení výhry v soutěži a vaše zvolená přezdívka bude zveřejněna v aplikaci v souvislosti se zveřejněním informací o výhrách. Při předávání ceny mohou být pořízeny fotografie či audiovizuální záznamy, které budou zveřejněny ve vybraných médiích, případně šířeny jiným obvyklým způsobem.

Dále mohou být při fotosoutěžích zveřejněny fotografie, které do soutěže poskytnete.

Ostatní osobní údaje nebudou dalším osobám zpřístupněny s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

 

Práva subjektů údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývá z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle vašeho uvážení využít.

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat správce (WOO, s.r.o.) o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od správce a předat je jinému správci).

Dále máte právo po správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

 

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoliv otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na tel. +420 732 616 864 nebo písemně na info@worldofonline.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.